Kvalitātes, vides un energoefektivitātes politika

A/S PET BALTIJA

KVALITĀTES, VIDES UN ENERGOPĀRVALDĪBAS POLITIKA 

 • Nodrošināt pircēju prasībām atbilstošu produktu un ar to saistīto pakalpojumu piegādi, ņemot vērā klientu specifiskās vajadzības un vēlmes.
 • Savā darbībā fokusēties uz klientu nepieciešamībām un, balstoties uz zināšanām par katru klientu, veidot individuālu sadarbības modeli.
 • Veidot pozitīvu personisko saikni ar klientiem un piegādātājiem.
 • Darboties plānveidīgi iepirkumos, ražošanā, uzglabāšanā un pārdošanā, nodrošinot minētos procesos energoefektīvus risinājumus.
 • Pastāvīgi pētīt izejmateriālu piedāvājumu tirgū un piesaistīt jaunus piegādātājus, veidot ilgtermiņa sadarbību ar piegādātājiem.
 • Nepārtraukti uzlabot un modernizēt ražošanas, uzglabāšanas un citus procesus, lai panāktu efektīvāku resursu izmantošanu, palielinātu ražošanas apjomu un samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
 • Rūpīgi plānot un veikt ražošanas, apkures un attīrīšanas iekārtu apkopes.
 • Pārstrādāt izejmateriālu pēc iespējas efektīvāk, samazinot nepārstrādājamu atkritumu daudzumu un veidojot pēc iespējas augstākas kvalitātes gala produktu, ar mazāko enerģijas izmantošanu.
 • Samazināt atkritumus, meklēt jaunus risinājumus to utilizācijai.
 • Nodrošināt efektīvu uzņēmuma vadību, motivējot darbiniekus strādāt atbilstoši definētajiem procesiem un orientēties uz klientu nepieciešamību izpildīšanu, vienlaicīgi meklējot un īstenojot energoefektīvus paņēmienus.
 • Motivēt darbiniekus sekot un iespēju robežās novērst pat vismazāko vides piesārņojumu savā darba vietā. Katrs savā darba vietā taupot dabas resursus (ūdens, elektrība, papīrs, ūdens, siltums, degviela) strādājot efektīvi.
 • Meklēt videi draudzīgus risinājumus un izvairīties no bīstamu ķīmisko vielu izmantošanas, bet, ja šādi materiāli nepieciešami, tad veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu veselību un vidi.
 • Apmācīt darbiniekus par mūsu darbības ietekmi uz vidi un rīcībām ārkārtas situācijās, kā arī par taupīgu attieksmi pret dabas resursiem un drošu iekārtu ekspluatāciju.
 • Uzskaitīt un regulāri analizēt vides piesārņojuma, dabas resursu un izmantoto enerģiju izmantošanas rādītājus.
 • Nodrošināt uzņēmuma integrētās vadības sistēmas nepārtrauktu pilnveidošanos.
 • Īstenot sociāli atbildīgu komercdarbību, ievērojot visus (komercdarbības veikšanas vietā) spēkā esošos normatīvos aktus un prasības, nodrošinot līgumu un citu saistību konsekventu izpildi.
 • Uzņēmums apņemas nodrošināt atbildīgu pārvaldību: 
 1. ievērojot cilvēktiesību pamatprincipus ikvienā tās darbībā;
 2. nodrošinot atbilstošus, drošus un pienācīgus darba apstākļus;
 3. saudzējot vidi;
 4. iestājoties pret korupciju un jebkāda cita veida nelikumīgām darbībām.

 

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv